Site Loader

Để có thể nhập dữ liệu từ Google Trang tính, vui lòng định dạng Trang tính theo đúng chuẩn mà ứng dụng có thể đọc được.

– Hàng đầu tiên thể hiện tiêu đề của các dòng.
– Nếu không có mã căn, cột đầu tiên (cột A) hãy để trống.
– Họ tên khách hàng phải nằm ở cột thứ 2 (cột B).
– Số điện thoại phải nằm ở cột thứ 3 (cột C).
– Các ghi chú nếu có nằm từ cột thứ 4 (cột D) trở đi.

Định dạng chuẩn để Salekit có thể nhập liệu từ Trang tính.

Post Author: admin